1. European Quality Award – 2022, Oxford, London, UK 
  2. WorldCOB Award – 2022, Houston, TX, USA